Veteranvagten

Muligheder til danmarks veteraner

Vedtægter

Posted by on aug 23, 2017

1.        Navn og hjemsted

1.1.       Navn

Foreningens navn er Veteranvagten, der i det følgende benævnes foreningen.

1.2.      Hjemsted

Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.

 

2.        Formål

2.1.      Formål

Foreningens formål er at varetage de enkelte medlemmers fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

3.        Medlemmer og hæftelse

3.1.      Medlemmer

Medlemskabet er gratis og indtræder den dag, hvor medlemmet indsender/afleverer indmeldelsesblanket.

Det påhviler medlemmerne en elektronisk postadresse (mailadresse), hvortil der kan sendes meddelelser i henhold til nærværende vedtægter.

Skriftlige henvendelser sendes til veteranvagten@live.dk eller kontakt telefon 5080-6900.

 3.2.      Hæftelse

Foreningen som sådan hæfter for dennes forpligtelser overfor tredjemand og kun med foreningens formue. De enkelte medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

Foreningen må ikke stifte gæld.

4.        Kapitalforhold (formue)

4.1.      Formue

Foreningens formue hidrører fra medlemmernes donationer, frivillige bidrag og lignende.

Stk. 2: Intet medlem kan forlange at få udbetalt en andel i foreningens formue helt eller delvist.

Stk. 3: Medlemmerne har ikke andel i foreningens formue.

5.        Generalforsamling

5.1.      Kompetence

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2:De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

Stk. 3: Generalforsamlingen afholdes i foreningens hjemstedskommune.

5.2.      Ordinær generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1)                          Valg af dirigent.

2)                          Bestyrelsens beretning.

3)                          Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4)                          Forelæggelse af drifts og indtægter til godkendelse.

5)                          Behandling af indkomne forslag.

6)                          Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse.

7)                          Valg af intern revisor.

8)                          Eventuelt.

5.3.      Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, det til behandling af et angivet emne forlanges af mindst ¼ af samtlige medlemmer, en tidligere generalforsamling har besluttet det eller et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen.

5.4.      Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Indkaldelse udsendes elektronisk og kun i særlige tilfælde ved almindelig post.

Stk. 2: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3:Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne har modtaget oplysning om forslaget senest 14 dage før datoen for afholdelse af generalforsamling.

Stk. 4: Ændringsforslag som ligger i naturlig tilknytning til allerede fremsatte forslag kan efter dirigentens beslutning sættes til afstemning, selvom disse først fremsættes under selve generalforsamlingen, såfremt dirigent skønner, at dette er ubetænkeligt.

5.5.      Dirigent og referent

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk. 2: Dirigenten sørger for, at der bliver taget referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 3:Referatet skal gøres tilgængeligt for medlemmerne på Veteranvagten.dk og evt. andre sociale medier.

5.6.      Møderet, stemmeret og fuldmagt

Samtlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. En person kan kun afgive stemme på grundlag af to fuldmagter (udover evt. egen stemme). Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

Stk. 2: Intern revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

5.7.      Afstemningsregler

Hvert medlem har én stemme.

Stk. 2: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 3.

Stk. 3:Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

6.        Bestyrelse og tegningsret

6.1.      Bestyrelse

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af en formand og 2-4 andre medlemmer. Desuden kan der vælges 1 -2 suppleanter.

Stk. 2: Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår ved hver generalforsamling. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Stk. 3: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden vælger bestyrelsen selv en ny formand, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

6.2.      Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Stk. 2: Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af, at stemmerne er lige, gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3: Der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året, og det påhviler bestyrelsen at udarbejde referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 4: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 5: Foreningen kan tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

6.3.      Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 1: Foreningen kan ikke påtage sig kaution.

7.        Administration, regnskab og revision

7.1.      Administration

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen og gennemfører generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, udarbejdelse af budget og regnskab mv.

7.2.      Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. xxx til den 31. xxx.

7.3.      Revision

Foreningens årsregnskab revideres af en intern revisor.

Stk. 2: Revisor har adgang til at efterse alle bilag og beholdninger og kan forlange at få alle oplysninger, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

8.        Opløsning

Opløsning af foreningen kan ske enten ved bestyrelsesbeslutning eller ved vedtagelse på en generalforsamling.

9.        Tvister

Enhver tvist mellem medlemmerne og foreningen behandles i første instans ved retten i den retskreds hvor foreningen er hjemmehørende.

10.     Påtaleberettiget

Påtaleberettiget er bestyrelsen.

Read More

Administration

Posted by on jun 27, 2017

Foreningen benytter Nordea.

Nordea – 5501 0719-128-165.

Vi er frivillige og beder om hjælp til udgifter med møder og friluftliv. Seneste projekt bliver nu, at bede om hjælp via Veterancentret til en dannelse-rejse.

Tager vi det bedste fra Holland med andet, kan forsvaret blive top 1-5 i verden.

Nordea – 5501 0719-128-165.

Med venlig hilsen

Veteranvagten.

T – 50806900.

Read More

Veteranvagten

Posted by on jun 10, 2017

Veteranvagten er startet op i københavn 2014. Foreningen har valgt ingen “farve” i tre spørgsmål.

Siden ingen farve og forsvaret(FPS), endnu ikke må eller tør fortælle noget til sine ansatte og befolkningen siden 1948.

 

Med venlig hilsen

Veteranvagten.

 

Veteranbord.

Partierne tillader ikke frihed til os. Man bør kunne tale frit.

Dem som sætter sig til veteranbord, skal ikke godkendes af nogen. Veteranvagten ønsker etablering af et Veteranbord. Det er banken og kommunerne med krav fra loven i ryggen, som godkender foreninger. Det bør ikke være visse dele af forsvaret med visse ældre mænd af en vis rang, til kun om hvad partierne siger i veteranpolitikken.

De udsendte fik kejserens nye klæder, fordi det er mere eller mindre er de samme aktører siden 2014, nu bare under et nyt navn. Måske burde man stille spørgsmålet – Hvornår fik vi frihed?

Vi ønsker et “veteranbord”. Dvs. en aula med powerpoint, hvor aktører kan deltage et par gange om året og alle er automatisk er indbudt med uafhængig referant.

 

Veteran Institut.

Her er et link til det nede i Holland – https://www.veteraneninstituut.nl/english/

Instituttet er professionelle aktører 24/7 året rundt. Veteran Instituttet kan samle aktørerne i Holland under samme tag. Der er plads til hundrede veteraner af gangen plus personale og fag/organisationer med foreninger.

Vi var i DR-Radioavisen kl. 1200 sidste år med budskabet om, at et Institut kunne have afhjulpet selvmord og mord i Låsby-sagen og fik et mærkeligt svar fra Ringsted. Det er ment som en hjælp til selvhjælp.

Til veteranen og pårørende sammen med forsvaret, kommunerne, fagorganisationer og foreninger.

Og det kommer en dag, hvor man nu tør i landet, at blive mere end hvad befolkningen kun skal tænke om tilbud.

 

Afskaf 1996-års-reglen.

Det har aldrig været et spørgsmål om der er råd. Sammenlignet med andet, er det et meget lille beløb. Derfor er dette langt mere et spørgsmål om manglende politisk vilje i endnu et valgår uden forklaring til befolkningen siden 1948.

Man har nægtet godtgørelse til FN-veteranerne siden 1948.

 

Méngrad.

FN – GazaVi er i gang.

FN – Cypern – Vi er i gang.

FN – 1991/1996 – Øje – 20% – 200.000 kroner.

FN – 1991/1996 – Arm – 25% – 250.000 kroner.

FN – 1991/1996 – Ben – 40% – 400.000 kroner.

FN – 1991/1996 – 100% – 1.000.000 kroner.

 

NATO – 1996 til nu.

NATO – 1996 – Øje – 20% – 800.000 kroner.

NATO – 1996 – Arm – 25% – 1.000.000 kroner.

NATO – 1996 – Ben – 40% – 1.600.000 kroner.

NATO – 1996 – 100% – 4.000.000 kroner.

 

Kære ansatte og tidligere.

Vores formand er to gange minerydder(EOD), så ikke nervøs medmindre hendes majestæt dukker op.

Vi gør det, fordi vi var superseje og tør banke i bordet over noget, som virker forbudt og forkert.

Med venlig hilsen

Veteranvagten.

Read More