Veteranvagten

Muligheder til danmarks veteraner

Forsvarsforlig 2018

Posted by on apr 17, 2018

Forsvarsudvalget, 12. april kl. 1300, lokale 2-078, 2018.

Foretræde.

Deputation og ingen spørgsmål tilsendt op til. Veteranvagten vil gerne det, som andre lande godt må. Vi mener Holland har de bedste tilbud herunder et Veteran Institut og hjælpen derfra er til Forsvaret og resten af landet.

Foreningen siger R. Jarlov udtalte som fomand for FOU, at der ingen udligning vil komme med 1996-års-reglen. Så vi beklager Forsvarsforliget, før det officielt udkommer. Yderligere ingen svar om andet vi har.

Vedrørende udligning? Absolut ikke. Et bud er, at F-35 er blev dyrere end beregnet. Man kunne ikke nemt få solgt kampfly til befolkningen. Tre måneder senere er veteranerne nu et dødt emne. Udover fra januar 2018 og frem?.

Hvad som desværre er sket imellemtiden ved vi ikke, og har følt vi gjort hvad vi kunne. Vedrørende udligning? Absolut ikke. Hvem er skadet i januar måned? Ingen. Hvad er udsendt til Estland? – NATO. Som allerede er under INTOPS.

Derfor kunne man mene, at partierne hverken udligner eller betaler mere.

  • Frihed. – Intet.
  • Veteran Institut. – Intet.
  • Afskaf 1996 års-reglen. – Nej.

 

Fake News?

https://www.b.dk/politiko/forsvarsforlig-ligestiller-skadede-veteraner

http://veteran.forsvaret.dk/nytogpresse/Pages/Forlig2018-2023.aspx

http://www.fak.dk/nyheder/Pages/De-militaere-perspektiver-paa-Folkemoedet.aspx

https://www.information.dk/telegram/2018/01/forsvarsforlig-ligestiller-skadede-veteraner

 

Veteraner 2018-2023?

http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/ny-aftale-for-forsvaret-2018-2023.aspx

http://tidende.dk/?Id=82565

 

Med venlig hilsen

Veteranvagten

Read More

Adm. og Vedtægter

Posted by on jan 17, 2018

Administration.

Foreningen har hovedsæde i københavn med repræsentantskab på Sjælland, i Jylland og Fyn er på vej. Kontoen er til ulønnet veteranarbejde.

Ideer – Projekter – Transport – Aktivitet – Hygge.

Veteranvagten

Sankt Knuds Vej 15, 2 tv.

1903 Frederiksberg.

Tlf. 50806900.

Nordea – 5501 0719-128-165.

 

Vedtægter.

1.        Navn og hjemsted

1.1.       Navn

Foreningens navn er Veteranvagten, der i det følgende benævnes foreningen.

1.2.      Hjemsted

Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.

 

 

2.        Formål

2.1.      Formål

Foreningens formål er at varetage de enkelte medlemmers fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

 

 

 

3.        Medlemmer og hæftelse

3.1.      Medlemmer

Medlemskabet er gratis og indtræder den dag, hvor medlemmet indsender/afleverer indmeldelsesblanket.

Det påhviler medlemmerne en elektronisk postadresse (mailadresse), hvortil der kan sendes meddelelser i henhold til nærværende vedtægter.

Skriftlige henvendelser sendes til veteranvagten@live.dk eller kontakt telefon 5080-6900.

3.2.      Hæftelse

Foreningen som sådan hæfter for dennes forpligtelser overfor tredjemand og kun med foreningens formue. De enkelte medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

Foreningen må ikke stifte gæld.

 

 

 

4.        Kapitalforhold (formue)

4.1.      Formue

Foreningens formue hidrører fra medlemmernes donationer, frivillige bidrag og lignende.

Stk. 2: Intet medlem kan forlange at få udbetalt en andel i foreningens formue helt eller delvist.

Stk. 3: Medlemmerne har ikke andel i foreningens formue.

 

 

 

5.        Generalforsamling

5.1.      Kompetence

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2:De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

Stk. 3: Generalforsamlingen afholdes i foreningens hjemstedskommune.

5.2.      Ordinær generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1)                          Valg af dirigent.

2)                          Bestyrelsens beretning.

3)                          Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4)                          Forelæggelse af drifts og indtægter til godkendelse.

5)                          Behandling af indkomne forslag.

6)                          Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse.

7)                          Valg af intern revisor.

8)                          Eventuelt.

 

5.3.      Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, det til behandling af et angivet emne forlanges af mindst ¼ af samtlige medlemmer, en tidligere generalforsamling har besluttet det eller et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen.

 

5.4.      Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Indkaldelse udsendes elektronisk og kun i særlige tilfælde ved almindelig post.

Stk. 2: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3:Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne har modtaget oplysning om forslaget senest 14 dage før datoen for afholdelse af generalforsamling.

Stk. 4: Ændringsforslag som ligger i naturlig tilknytning til allerede fremsatte forslag kan efter dirigentens beslutning sættes til afstemning, selvom disse først fremsættes under selve generalforsamlingen, såfremt dirigent skønner, at dette er ubetænkeligt.

 

5.5.      Dirigent og referent

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk. 2: Dirigenten sørger for, at der bliver taget referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 3:Referatet skal gøres tilgængeligt for medlemmerne på Veteranvagten.dk og evt. andre sociale medier.

 

5.6.      Møderet, stemmeret og fuldmagt

Samtlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. En person kan kun afgive stemme på grundlag af to fuldmagter (udover evt. egen stemme). Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

Stk. 2: Intern revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

 

5.7.      Afstemningsregler

Hvert medlem har én stemme.

Stk. 2: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 3.

Stk. 3:Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

 

 

 

6.        Bestyrelse og tegningsret

6.1.      Bestyrelse

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af en formand og 2-4 andre medlemmer. Desuden kan der vælges 1 -2 suppleanter.

Stk. 2: Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår ved hver generalforsamling. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Stk. 3: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden vælger bestyrelsen selv en ny formand, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

6.2.      Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Stk. 2: Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af, at stemmerne er lige, gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3: Der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året, og det påhviler bestyrelsen at udarbejde referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 4: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 5: Foreningen kan tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

 

6.3.      Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 1: Foreningen kan ikke påtage sig kaution.

 

 

 

7.        Administration, regnskab og revision

7.1.      Administration

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen og gennemfører generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, udarbejdelse af budget og regnskab mv.

7.2.      Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. xxx til den 31. xxx.

7.3.      Revision

Foreningens årsregnskab revideres af en intern revisor.

Stk. 2: Revisor har adgang til at efterse alle bilag og beholdninger og kan forlange at få alle oplysninger, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

 

8.        Opløsning

Opløsning af foreningen kan ske enten ved bestyrelsesbeslutning eller ved vedtagelse på en generalforsamling.

 

9.        Tvister

Enhver tvist mellem medlemmerne og foreningen behandles i første instans ved retten i den retskreds hvor foreningen er hjemmehørende.

 

10.     Påtaleberettiget

Påtaleberettiget er bestyrelsen.

 

 

Med venlig hilsen

Veteranvagten.

 

Read More