Veteranvagten

Muligheder til danmarks veteraner

Forsvarsforliget 2017

Posted by on nov 9, 2017

Kommende Forsvarsforlig(2017) er beskedent angående humane tiltag over en bred kam. Yderligere har vi nu også information om, at det løbende, også er gået ud over NATO efter 1996. Det seneste veteranudspillet i efteråret var kun til de psykiske syge, og ikke til de fysiske sårede.  Der hersker dog ingen tvivl om, at sammenlignet yderligere med den kolde krig, er det fortsat ingenting vi beder om. At staten eller erhvervslivet sætter noget igang.

Forsvarsministeren kan ikke tage møde og tidligere(FMN), blev spørgsmå sendt videre mod Veterancentret, som aldrig har ment, at de vedrørte dem. Så ingen dernede har sagt det videre op i systemet udover, hvis FPS har meldt noget ud til siden ansatte siden 2014? Man kunne betegne opgaven, som et langtrukkent humant tiltag og forliget gør ikke befolkningen klogere.

I sommers via pressen tog partierne det med blandet følelser. DF og Socialdemokratiet sagde ja op til dette forlig. Resten af partierne med Venstre var imod. Men partierne afgav ikke samlet information. Venstre sagde nej via Forsvarsministeren. Og har ikke kunne tage møde, siden denne er tiltrådt. Og den slags, udfra den gamle måde, aldrig giver point, med mange års tavshed til os og til befolkningen. Venstre har også svunget flaget på appelpladserne siden vi blev født. Og vi gerne i foreningen, som i befolkningen, at ord følger handling.

Forinden er der gået år med skriflig tavshed fra partierne og Veterancentret, såsom erstatningerne på 1,5 milliarder kroner gik mest til NATO-veteranerne. Ikke rigtigt til FN-veteranerne pga. 1996-års-reglen. Pga. intet løbende i pressen om denne begrænsning samtidig med partierne og forsvaret mange gange solgte sig på erstatningerne.

NATO fortjener også at blive hentet ind i nuet sammen med de andre nationer. Dem er der også forskel på. Mere det, at partierne fortsat vælger at glemme næsten hele FN. Og intet bredt siger til befolkningen siden 1948. Sammenlignet med det danske militære industrielle kompleks bare de sidste tre år, er vi dog ekstremt effektive. Når det handler om at påvirke partierne som veteranforening(NGO).

Der er nu umiddelbart tre teser.

Handling-Tålmodighed-Kapital.

1. To foretræde i forsvarsudvalget og sporadiske besøg i tv og radio.

2. Foreningen kan til overleve på en våd smøg og fire kiks for at sige tak en dag og nedlægges. Vi informerer om det kan lade sig gøre, men kan ikke tage hele ansvaret, når selve hjælpen kommer en dag. Vi er mere til rådgivning i den forbindelse.

3. Partierne er uden et flertal og vi har mistet tålmodigheden med dem og deres økonomiske venner.

Vi fortæller om muligheder, som er politiske forbudte efter mange år. Så vi får ikke deres hjælp. Og det handler om penge. Til andet end hvad man, må sige. Siges tilbud er mindre end, får man tilskud og PR, men ikke hvis man vil mere end som så.

Vi modtager ingen støtte fra nogen, som kan påvirke vores mening. Så ikke støtte på 1,25 million kroner om året til kollegie på otte personer. Fonden for veteranhjem er som Tvind og har seks stk. At blive fed på statslige midler fra forsvaret(fyringer) til frivilligt arbejde med løn til ledelsen imens, synes vi bare er dårlig stil. Teknisk set er Fonden nu så rigest, siden forsvaret betaler for alt. Og de klynker fortsat, når de kan på syvende 7 år.

Vi siger, de er fulde af fup samt ikke er professionelle og får allerede statslige midler via fyringer i forsvaret. Imens det kan gøres meget billigere. Det må vi ikke siden 2014. “Familien” er de samme hoveder og ikke seks tusinde brugere. Ideen til hjem var fra KSO(Veteranstøtten) og ikke Marine-foreningen. Som chefen for fonden altid har sagt med udemokratiske ledelser(ingen afstemninger).

Fordi han også var chef for Marine-foreningen. Så ideen er dermed ikke opstået ude på søen og er fra udlandet. I anden og mere effektiv form med et institut i ryggen. Som så ikke er og blev samtidig endnu en løgn for hendes majestæt i starten. Og til resten af befolkningen.

 

Veteranbord.

Man har aldrig haft mulighed for tale frit i sidste ende med en pyramideform på forhånd. Og slet ikke hvis partierne mener vi skal gå igennem Fonden for Veteranhjem, som nægtet os møde siden 2014. Derfor startede vi op. Og der noget nyt i disse spørgsmål, så ringer de vel nok.

Dem som sætter sig til veteranbord, skal ikke godkendes af nogen. Hverken af fonden for veteranhjem eller af forsvaret som betaler for veteranhjemmene. Det er banken og kommunerne med loven i ryggen, som godkender veteranforeninger.

Vi ønsker et “veteranbord”, med politisk uafhængig referent eller pod-cast. En aula med fri-powerpoint, og veteran-aktører kan deltage og fremlægge til hinanden og til forsvaret samt til andre som kigger forbi.

Vi foreslår næsten gang ude på Svanemøllen, at forsvaret optager mødet. Det er bedre end seks linjer til forsvaret efter en times referat. Så kan begge parter også bagefter hurtige blive enige om referatet fx. via pod-cast. Vi har ikke brug for optagelsen, og referatet kan ikke dikteres, som den blev ved første møde.

 

Veteran Institut.

Holland – https://www.veteraneninstituut.nl/english/

Instituttet har professionelle aktører 24/7 året rundt. Veteran Instituttet kan samle aktørerne under samme tag. Der er plads til hundrede veteraner af gangen med foredrag og aktiviter.

Vi var i DR-Radioavisen kl. 1200 sidste år om for at et Institut kunne have afhjulpet i Låsby-sagen. Det er ment som selvhjælp til veteranen og pårørende sammen med forsvaret, kommunerne, fagorganisationer og foreninger.

I årene 2007 op til 2010 var det forbudt, så Søren Gade sagde nej via KSO og kun ja veteranhjem. Fra 2010 er det fortsat forbudt. Forsvaret fremlagde sin egen veteranpolitik via Gitte Lillelund Bech.

I den forbindelse kan man læse, at det ikke måtte blive en mulighed for forsvarsudvalget, siden V.I. ikke blev nævnt ved navn. Man ønskede et center til forsvaret, og et sekundært tilbud til veteranerne via veteranhjem.

Selvom navnet – Forsvarets veterancenter godt kan lyde sådan. Så er det nu kun et center og ikke et institut. Og den grå-zone, må veteranerne herhjemme, ikke må vide noget om.

Vi har nu inviteret Ringsted med til Holland på egen regning. Så de selv kan se begrænsningerne, imens de skal sælge et center… Det er frækt, men der er gået mange år.

 

Afskaf 1996-års-reglen.

Det har aldrig været et spørgsmål om der er råd. Sammenlignet med andet, er det små beløb. Derfor er dette langt mere et spørgsmål om manglende politisk vilje i endnu et valgår. Uden forklaring ligeledes til befolkningen siden 1948.

Et beløb kom ud i pressen i 2017 og siger 840 millioner kroner. Eller mindre end ét kommende kampfly.

Som udgangspunkt mener vi at Forsvarsministeriet har, som andre i forsvaret i hjemkomstforhold, i mange år skudt bolden mod Ringsted, fordi man har centraliseret.

Ved at forsvaret først tager første møde, to uger før chefen gik af i august 2017, gik der unødigt tre år. Havde vi så at sige ikke mistet tre år på den konto, kunne vi måske med forsvaret have nået det.

Umiddelbart bakker DF og Socialdemokratiet nu op, men vi nåede ikke et flertal. Vi fik for lidt tid til at danse på, så at sige. Og har nu også fundet tre årsager til, at det er gået galt med erstatninger via INTOPS.

Dem må Veterancentret og FPS gerne få, ved at tage møder på Svanemøllen og i Ballerup efter nytår.

Vi betvivler ikke Højesteret, udover Højesteret er et resultat af, hvad Højesteret er informet om. Det samme er Forsvaret og befolkningen. Same o ‘ Same o ‘.

 

Méngrad.

1948 – Ingen info endnu.

FN – GazaVi er i gang og det lyder grimt.

FN – Cypern – Vi er i gang og lidt mindre grimt.

FN – 1991/1996 – Øje – 20% – 200.000 kroner.

NATO – 1996 – Øje – 20% – 800.000 kroner.

FN – 1991/1996 – Arm – 25% – 250.000 kroner.

NATO – 1996 – Arm – 25% – 1.000.000 kroner.

FN – 1991/1996 – Ben – 40% – 400.000 kroner.

NATO – 1996 – Ben – 40% – 1.600.000 kroner.

FN – 1991/1996 – 100% – 1.000.000 kroner.

NATO – 1996 – 100% – 4.000.000 kroner.

 

Read More

Vedtægter

Posted by on aug 23, 2017

1.        Navn og hjemsted

1.1.       Navn

Foreningens navn er Veteranvagten, der i det følgende benævnes foreningen.

1.2.      Hjemsted

Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune.

 

2.        Formål

2.1.      Formål

Foreningens formål er at varetage de enkelte medlemmers fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

3.        Medlemmer og hæftelse

3.1.      Medlemmer

Medlemskabet er gratis og indtræder den dag, hvor medlemmet indsender/afleverer indmeldelsesblanket.

Det påhviler medlemmerne en elektronisk postadresse (mailadresse), hvortil der kan sendes meddelelser i henhold til nærværende vedtægter.

Skriftlige henvendelser sendes til veteranvagten@live.dk eller kontakt telefon 5080-6900.

 3.2.      Hæftelse

Foreningen som sådan hæfter for dennes forpligtelser overfor tredjemand og kun med foreningens formue. De enkelte medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser over for tredjemand.

Foreningen må ikke stifte gæld.

4.        Kapitalforhold (formue)

4.1.      Formue

Foreningens formue hidrører fra medlemmernes donationer, frivillige bidrag og lignende.

Stk. 2: Intet medlem kan forlange at få udbetalt en andel i foreningens formue helt eller delvist.

Stk. 3: Medlemmerne har ikke andel i foreningens formue.

5.        Generalforsamling

5.1.      Kompetence

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2:De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem.

Stk. 3: Generalforsamlingen afholdes i foreningens hjemstedskommune.

5.2.      Ordinær generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1)                          Valg af dirigent.

2)                          Bestyrelsens beretning.

3)                          Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4)                          Forelæggelse af drifts og indtægter til godkendelse.

5)                          Behandling af indkomne forslag.

6)                          Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse.

7)                          Valg af intern revisor.

8)                          Eventuelt.

5.3.      Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, det til behandling af et angivet emne forlanges af mindst ¼ af samtlige medlemmer, en tidligere generalforsamling har besluttet det eller et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen.

5.4.      Indkaldelse

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Indkaldelse udsendes elektronisk og kun i særlige tilfælde ved almindelig post.

Stk. 2: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3:Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne har modtaget oplysning om forslaget senest 14 dage før datoen for afholdelse af generalforsamling.

Stk. 4: Ændringsforslag som ligger i naturlig tilknytning til allerede fremsatte forslag kan efter dirigentens beslutning sættes til afstemning, selvom disse først fremsættes under selve generalforsamlingen, såfremt dirigent skønner, at dette er ubetænkeligt.

5.5.      Dirigent og referent

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk. 2: Dirigenten sørger for, at der bliver taget referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 3:Referatet skal gøres tilgængeligt for medlemmerne på Veteranvagten.dk og evt. andre sociale medier.

5.6.      Møderet, stemmeret og fuldmagt

Samtlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. En person kan kun afgive stemme på grundlag af to fuldmagter (udover evt. egen stemme). Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

Stk. 2: Intern revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

5.7.      Afstemningsregler

Hvert medlem har én stemme.

Stk. 2: Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 3.

Stk. 3:Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

6.        Bestyrelse og tegningsret

6.1.      Bestyrelse

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af en formand og 2-4 andre medlemmer. Desuden kan der vælges 1 -2 suppleanter.

Stk. 2: Formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår ved hver generalforsamling. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

Stk. 3: Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden vælger bestyrelsen selv en ny formand, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

6.2.      Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Stk. 2: Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af, at stemmerne er lige, gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3: Der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året, og det påhviler bestyrelsen at udarbejde referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 4: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 5: Foreningen kan tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

6.3.      Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 1: Foreningen kan ikke påtage sig kaution.

7.        Administration, regnskab og revision

7.1.      Administration

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af foreningen og gennemfører generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, udarbejdelse af budget og regnskab mv.

7.2.      Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. xxx til den 31. xxx.

7.3.      Revision

Foreningens årsregnskab revideres af en intern revisor.

Stk. 2: Revisor har adgang til at efterse alle bilag og beholdninger og kan forlange at få alle oplysninger, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

8.        Opløsning

Opløsning af foreningen kan ske enten ved bestyrelsesbeslutning eller ved vedtagelse på en generalforsamling.

9.        Tvister

Enhver tvist mellem medlemmerne og foreningen behandles i første instans ved retten i den retskreds hvor foreningen er hjemmehørende.

10.     Påtaleberettiget

Påtaleberettiget er bestyrelsen.

Read More

Administration

Posted by on jun 27, 2017

Vi beder om hjælp til normale udgifter.

Seneste ide blev, at bede Veterancentret til en dannelse-rejse. Tager vi det bedste fra Holland, kan Danmark blive top 1-5 i verden vedrørende hjemkomstforhold. Foreningen benytter Nordea.

Nordea – 5501 0719-128-165.

 

Med venlig hilsen

Veteranvagten.

T – 50806900.

Read More